• 04 Лютий, 2019

Фокусна тема 26 BookForum – Відшукування причетного

18-22 вересня 2019 року у Львові  відбудеться 26 BookForum – головний культурний фестиваль країни.  

Фокусна тема 26 BookForum та 14. Міжнародного літературного фестивалю – “Відшукування причетного” – назва одного з віршів Грицька Чубая.

“Ми постійно шукаємо причетних до глобальних зрушень, так наче це знання дасть нам якусь владу над цими процесами. І шукаємо їх найчастіше десь ззовні, недооцінюючи власний вплив на все, що відбувається довкола. Пошук спільної мови з іншими і розуміння, з ким цієї спільної мови навіть не треба шукати; турбота про довкілля, свіжий погляд на закостенілі тези; зв’язок між поколінням; зрештою, перемога у війні – усе це залежить насамперед від кожної конкретної людини. Бо нема таких речей і явищ, до яких би ми не були прямо чи опосередковано причетні у цьому житті, навіть якщо ця причетність на перший погляд і не очевидна. І немає такої причетності, яка не передбачає відповідальність перед майбутнім, перед громадою і в першу чергу – перед власним сумлінням.

Недаремно в українській мові слово «причетний» співзвучне до слова  «причина». А першопричина всього, що діється навколо – людина. І не якась абстрактна і узагальнена, а завжди дуже конкретна: з плоттю, кров’ю і свідомістю.

На вибір цьогорічної фокусної теми надихнув один з віршів Грицька Чубая “Відшукування причетного”. До того ж, у 2019 ми відзначаємо 70 річчя від його дня народження», – пояснює автор концепції фокусної теми Вадим Карп’як.

Основні заходи 26 BookForum:

26 Національний книжковий ярмарок
25  Церемонія вручення премії «BookForum Best Book Award»
15 Фестиваль дитячого читання «Книгоманія»
14 Міжнародний літературний фестиваль
11 Ніч поезії і музики
10 Всеукраїнський бібліотечний форум
8  Благодійна акція  «Третій вік: задоволення від читання»

 [:en]

The focal topic of 26 BookForum – The Search For The Accomplice

We are constantly looking for those involved in global changes, as this knowledge will give us some power over these processes. And we are looking for them often somewhere outside, belittling their own influence on everything that happens around. Searching a common language with others and understanding with whom this common language shouldn’t even be sought; caring for the environment, a fresh look at the ossified theses; the connection between the generation; after all, a victory in the war – it all depends primarily on each individual. For there are no such things and phenomena to which we would not be directly or indirectly involved in this life, even if this involvement at first glance is not obvious. And there is no such involvement that does not provide for responsibility to the future, to society and, first of all, to one’s own conscience.

BookForum’s Main events:

  • Lviv Book Fair
  • Lviv International Literature Festival
  • A Night of Poetry and Music NON-STOP
  • Сharity event “The Third Age: The Pleasure of Reading”
  • Lviv Library Forum

×