• 13 Вересень, 2018

#НовинкиДоBookForum | Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка

Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка випускає навчальну, навчально-методичну, наукову та довідкову літературу науковців Університету Франка. Найбільш пріоритетними серед книжок є підручники та навчальні посібники. Нижче добірка #новинок до 25 Book Forum.

Практичний курс синтаксису складнопідрядних речень французької мови /

Étude pratique de la syntaxe des propositions subordonnées françaises | Іван Бабінчук

Навчальний посібник складається з двох частин. Перша – це опис структури складнопідрядних речень французької мови, їх значень та вживання, а друга – це вправи. Крім опису структури складнопідрядних речень французької мови вивчають також способи їх перетворення у синтаксичні структури, такі як: іменникові, інфінітивні, дієприкметникові та дієприслівникові. У посібнику вивчено також методи перекладу різних складнопідрядних речень з франузької мови на українську і, навпаки, з української на французьку. Для цієї мети при вивченні будь-якого складнопідрядного речення французької мови подають короткі відомості про відповідні складнопідрядні речення української мови. Головна мета посібника: завдяки граматичній синонімії поглиблювати та збагачувати знання, здобуті на попередніх курсах.

Для студентів старших курсів вищих навчальних закладів за спеціальністю «французька філологія» та всіх, хто бажає вдосконалювати знання французької мови.

 

 


Функціональний стан клітин і вміст Naза гіпоксії та канцерогенезу | Андрій Бабський

Монографія охоплює важливі аспекти використання методу ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) у дослідженні експериментальних моделей діабету, ішемії та раку на субклітинному, клітинному й органному рівнях організації. На підставі отриманих результатів проведено аналіз енергетичних джерел підтримки мембранного градієнта Na+ у кардіоміоцитах здорових і діабетичних щурів. Встановлено, що характерне для діабету підвищення рівня Naв+ у кардіоміоцитах призводить до порушення окисного фосфорилювання у мітохондріях (МХ). Уперше показано, що зростання рівня Naв+ викликає зменшення концентрації Са2+ у МХ шляхом активації Na+/Са2+-обмінника мітохондріальної мембрани. Виявлено, що короткотривалі гіпоксійні сеанси в ізольованому серці викликають активацію Na++-обмінника плазматичної мембрани, запобігають надмірному закисленню кардіоміоцитів протягом ішемії та сприяють кращому відновленню механічних функцій міокарда після ішемії.

З’ясовано, що гіпертермія викликає необоротне зростання рівня Naв+ у клітинах фібросаркоми, а трансмембранний градієнт іонів Na+ слугує однією із основних мішеней під час гіпертермійного лікування раку. У цьому разі зміни рівня Na+ виявляються швидше за зміни рНв чи біоенергетичного статусу клітини. Показано, що одночасне зростання рівня Naт+ та коефіцієнта дифузії води, яке пов’язане зі збільшенням об’єму зовнішньоклітинного середовища у пухлині після ефективного лікування, не є загальним феноменом у разі ефективної хіміотерапії. Запропоновано використання методів 23Na -ЯМР для моніторингу рівня Naв+ як показника ранніх метаболічних змін у пухлині. Виявлена можливість одночасної реєстрації коефіцієнта дифузії у зовнішньо- та внутрішньоклітинному середовищі за допомогою моніторингу рівня Na+ в обох тканинних компартментах. З’ясовано, що розвиток канцерогенезу в печінці можна успішно контролювати за змінами сигналу 23Na-ЯМР, який, на відміну від коефіцієнта дифузії води, нечутливий до руху органів очеревини. 23Na-ЯМР у поєднанні із методами 1Н-, 31Р-ЯМР, а також позитронно-емісійної томографії, полярографічним і гістологічними методами може надавати цінну синергетичну інформацію про розвиток різних патологій та ефективність ракової терапії.

Для студентів-магістрів, які вивчають курси «Фізіологія новоутворень», «Біоенергетика» та «Біофізика м’язів», для фізіологів, біофізиків, біохіміків, лікарів, фахівців у галузі клітинної біології, а також для читачів, які цікавляться використанням методу ЯМР у різних експериментальних і практичних аспектах біології та медицини.


Бізнес-економіка | Остап Ватаманюк

 

Присвячується світлій пам’яті героїв Небесної сотні та усіх тих, хто у 2014–2017 роках ціною власного життя захистив Україну від російського агресора.

У навчальному посібнику послідовно розглянуто найважливіші запитання, що постають перед людиною, яка хотіла б розпочати власну справу.
З’ясовано характерні риси процесу ухвалення індивідами економічних рішень у ролі підприємців та покупців, ключові особливості процесу виробництва благ і встановлення оптимальної ціни вироблених фірмою товарів і послуг тощо. Виклад базується на поєднанні традиційного неокласичного аналізу та альтернативних підходів, зокрема неоінституційної та еволюційної теорій і поведінкової економіки.

 

 


Історія географії | Мирослава Влах

 

Призначено для методичної допомоги студентам у процесі засвоєння навчальної програми, зокрема у ході підготовки до семінарських занять, виконання самостійних, навчально-дослідницьких робіт, складання заліку з курсу «Історія географії». Програма навчальної дисципліни передбачає засвоєння студентами матеріалу з історії становлення географії як науки (еволюція наукових ідей, концепцій, теорій), а також історії географічних відкриттів. Висвітлено структуру та програму навчальної дисципліни за двома змістовими модулями, розкрито систему оцінювання роботи студентів, наведено список рекомендованої літератури. Поміщено завдання семінарських і самостійних робіт, тестові, індивідуальні навчально-дослідні завдання. Відображено хронологію головних географічних відкриттів і подорожей, картосхеми маршрутів найважливіших плавань і експедицій, а також авторські статті і тексти лекцій з проблематики дисципліни.

Для студентів географічних факультетів, спеціалістів з історії науки.

 


Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні:

інституційний аналіз і моніторинг | Ольга Гринькевич

Розроблено новий теоретико-методологічний напрям дослідження вищої освіти та управління підвищенням її конкурентоспроможності на національному рівні. Запропоновано концептуальну модель аналізу системи вищої освіти, яка ґрунтується на врахуванні інтересів різних груп стейкхолдерів, критеріях якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності в управлінні конкурентоспроможністю. Розроблено методику моніторингу у конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в Україні. Проаналізовано особливості розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах у контексті цілей сталого розвитку, інтеграції у глобальний освітній простір, формування нового технологічного укладу. Окреслено стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах, які можуть бути враховані у розробці загальнонаціональної та регіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності.

Для дослідників і викладачів, менеджерів освіти, практиків у галузі економіки та публічного управління системами вищої освіти на національному та регіональному рівнях.

 

 


Мартін Гайдеґґер та екзистенційна філософія | Андрій Дахній

 

У монографії розглянуто філософію Мартіна Гайдеґґера в контексті екзистенцій­ного мислення. Предмет історико-філософського дослідження – це вито­ки екзистенціалізму, специфіка його ідей і особливості розвитку, починаючи від раннього Модерну і завершуючи кінцем ХІХ століття (головно на прикладі спроб Б. Паскаля, С. К’єркеґора і Ф. Достоєвского), Наведено способи, завдяки яким «ранній» Гайдеґґер, «секуляризуючи» чимало ідей названих християнських попередників екзистенціалізму, запропонував власне, детерміноване передовсім фактично-історичним і «негативістсько-динамічним» розумінням, тлумачення проблем людської ідентичності.

Для всіх, хто ціка­виться історією екзистенційних ідей західної філософії, а надто спадщиною М. Гайдеґґера – одного з найконтраверсійніших і водночас найвпливовіших мислителів ХХ століття.

 

 


Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар… | Збірник наукових праць та матеріалів

 

Збірник містить літературознавчі та фольклористичні статті, присвячені вивченню наукової спадщини Івана Денисюка. Особливий акцент зроблено на презентації франкознавчого доробку професора. У розділі «Людина з сонцем у душі: Особистість. Творчий шлях. Доля» подано важливі штрихи до наукової біографії ученого, зокрема вперше опубліковано епістолярний діалог Івана Денисюка та Надії Миронець.

 

 

 

 

 


Новітня історія України. 1914–1945 рр. | Костянтин Кондратюк

 

Подано систематичний виклад подій від початку Першої до закінчення Другої світових воєн. Значну увагу зосереджено на питаннях визвольних змагань українського народу і його державотворчої діяльності, трагічної долі України в умовах тоталітарного режиму, її боротьби з фашистською окупацією у роки Другої світової війни.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також широкого кола читачів, які цікавляться історією України.

 

 

 

 


Вступ до квантових обчислень | Тарас Крохмальський

 

У посібнику висвітлено засадничі ідеї та поняття теорії і фізики квантових обчислень – одного з розділів квантової інформатики. Розглянуто квантовий процесор (комп’ютер) як квантовий регістр (ізольована система квантових бітів), на який послідовно діє квантова схема, складена з квантових логічних елементів (вентилів), що виконує програму обчислення деякої функції. Наведено приклади ефективних квантових алгоритмів. Розглянуто декілька відомих проектів фізичної реалізації квантових процесорів.

Для студентів, аспірантів фізико-математичних спеціальностей університетів, викладачів та науковців.

 

 

 

 


Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі:

інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти | Віталій Литвин

Виявлено історіографічні, концептуальні, теоретико-методологічні і практично-емпіричні особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці. Розглянуто інституційно-процесуальну та політично-поведінкову зумовленість операціоналізації сутності, атрибутів і типологізації напівпрезидентської системи правління в країнах Європи, зокрема на тлі таких індикаторів, як формування та відповідальність урядів, розпуск та композиція легіслатур, дуалізм, легітимність, партійна приналежність і відповідальність виконавчої влади та сила президентів. На цій підставі зафіксовано інституційно-процесуальні і політично-поведінкові наслідки й впливи напівпрезидентської системи правління у демократичних і автократичних країнах Європи, а також встановлено й систематизовано особливості, ризики та перспективи операціоналізації і реформування напівпрезидентської системи правління в Україні.

Для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів закладів вищої освіти, політиків і державних службовців, а також усіх, хто цікавиться проблематикою напівпрезидентської та інших систем державного правління, міжінституційних та політичних відносин, демократії та автократії.

 


Органічна хімія. Частина 2 | Микола Обушак, Євгенія Біла

 

У другій частині посібника продовжено стислий виклад курсу органічної хімії. Розглянуто карбонільні сполуки, карбонові кислоти та їхні похідні, аліфатичні нітрогеновмісні сполуки.

Для студентів хімічних факультетів, викладачів; студентів нехімічних спеціальностей.

 

 

 

 

 


Теорія інформації | Богдан Подлевський, Роман Рикалюк

 

Викладено основні поняття теорії інформації, інформаційні характеристики дискретних джерел повідомлень, математичний опис каналів зв’язку. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи їх стискання та оцінка ефективності й завадостійкості передачі через канал зв’язку кодових повідомлень. Наведено приклади розв’язування типових задач та контрольні запитання.

 

 

 

 

 


Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні

Юрій Раделицький

Досліджено теоретико-концептуальні і прикладні проблеми, які стосуються розвитку місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні. Обґрунтовано принципи і методичні підходи до визначення ролі та місця місцевих бюджетів у питанні місцевого розвитку. Наголошено на проблемах впливу адміністративно-територіальної реформи та бюджетної децентралізації, а також на питанні формування спроможних територіальних громад. Висвітлено особливості формування та виконання місцевих бюджетів в умовах реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Визначено основні результати та особливості проведення реформи місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу. Проаналізовано вплив адміністративно-територіальної реформи та формування об’єднаних територіальних громад на процес розвитку регіонів та соціально-економічні процеси на локальному рівні. Розроблено концептуальну модель розвитку територіальної громади. Визначено напрями удосконалення механізмів формування доходів місцевих бюджетів та виконання повноважень на локальному рівні. Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.

 

 


Функціональна біохімія | За редакцією Наталії Сибірної

 

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму та які забезпечують зв’язок між ними. Підручник містить сім розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклітинного матриксу, м’язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен розділ завершується контрольними питаннями і тестовими завданнями.

Послідовність і обсяг викладення матеріалу відповідає програмі навчальної дисципліни «Функціональна біохімія» та адаптований до вивчення функціональної біохімії за кредитно-модульною системою.

Для студентів, аспірантів медико-біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 


Grundlagen der praktischen Linguistik / Основи практичної лінгвістики

Автори – Володимир Сулим, Любов Віталіш, Юрій Теребушко

 

Висвітлено основні термінологічні засади практичної лінгвістики німецької мови. Подано тематично упорядкований термінологічний матеріал, необхідний студентам для вивчення практичних лінгвістичних дисциплін, таких як перша та друга іноземна мова (німецька). Матеріал викладено у формі 10 блоків. Кожен блок підручника чітко структуровано: він складається з огляду термінів, основного тексту, словничка додаткових слів і виразів не термінологічного характеру, питань до основної частини блоку.

Для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету іноземних мов, які вивчають німецьку мову як перший і другий фах, а також для всіх, хто хоче навчитися розуміти німецький філологічний текст і з фаховою компетентністю розмовляти та писати німецькою мовою про граматику, фонетику, словотвір і засоби образності у тексті.

 

 


Фізика низьких температур | Андрій Франів, Василь Стадник, Василь Курляк

 

Викладено питання, пов’язані з конструктивними особливостями і роботою установок для одержання низьких температур. Розглянуто деякі специфічні питання теплопередачі за низьких температур, найважливіші експериментальні методи у фізиці низьких температур. Описано властивості конструкційних матеріалів за низьких температур. Наведено характеристики головних видів теплової ізоляції та посудин для збереження й перевезення зріджених газів. Охоплено низку питань, що стосуються тематики наукових досліджень у галузі фізики твердого тіла.

Для студентів старших курсів і аспірантів фізичних спеціальностей університетів.

 

 

 


Зоологія  хордових | Йосиф  Царик, Ігор Хамар,  Ігор  Дикий,

Ігор Горбань, Володимир Лєснік, Євгенія Сребродольська

В основу підручника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Послідовно описані підтипи і класи типу Хордові. Характеристика класу містить системи (поділ на ряди і родини), їхні морфологічні та екологічні особливості, роль у біоценозах, значення для людини, походження та еволюцію представників хордових тварин. Лаконічно висвітлені загальні характеристики, поширення та короткий перелік видів головних рядів кожного класу хордових. Окремо виділено представників, що належать до фауни України. До кожного класу вказано для порівняння в таблиці загальноприйняту систематику за М. П. Наумовим, М. М. Карташовим (1979) і сучасну систематику за різними авторами (з поправками на нові молекулярні класифікації) та з новими українськими назвами таксонів.

Для студентів, аспірантів і викладачів біологічних факультетів університетів, педагогічних університетів та ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів, де читається курс зоології хордових.

 

 


Методика викладання хімії : практикум | Зіновія Шпирка

 

Описано хімічний експеримент для використання з навчальною метою під час моделювання окремих фрагментів і проведення уроків з хімії в школі. Наведено завдання: розв’язати задачу, скласти план-конспект уроку, виконати аналіз (самоаналіз) уроку та завдання для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів хімії.

 

 

 

 

 


Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні

Ігор Якубівський

Монографія присвячена дослідженню проблем набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності та удосконаленню механізму цивільно-правового регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні. Категорію майнових прав інтелектуальної власності як суб’єктивних цивільних прав розглянуто у площині як регулятивних, так і охоронних цивільних правовідносин.

У роботі сформульовано концептуальний підхід автора до розв’язання важливих теоретичних та прикладних проблем правового регулювання набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності та запропоновано рекомендації щодо удосконалення законодавства України у цій сфері.

Монографія є комплексним дослідженням, результати якого мають як теоретичне значення для сучасної науки цивільного права, так і практичну цінність з погляду правотворчості та правозастосування. Робота призначена для наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, суддів, адвокатів, патентних повірених, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою цивільно-правового регулювання у сфері інтелектуальної власності.

 


Охорона праці | Зіновій Яремко, Світлана Тимошук, Соломія Писаревська, Ольга Стельмахович

 

У першій частині навчального посібника розглянуто головні питання охорони праці, які розкривають суть управління охороною праці та забезпечення безпечних та здорових умов праці під час господарської діяльності.

У другій частині посібника приведено практичні роботи, виконання яких забезпечує закріплення теоретичних знань та формування вмінь з питань гарантування безпечних та здорових умов праці шляхом розв’язання різноманітних задач.

У третій частині посібника подано тестові завдання для контролю знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців з питань охорони праці.

 

 

×