П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна, О. Г. Бродовська

Географія: регіони та країни. Підручник для 10 класу

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з географії для 10 класу (2017) (рівень стандарту). У виданні узагальнено знання про господарську діяльність лю- дини, цілісність світового господарства, міжнародні економічні від- носини, ресурси, населення й економічний потенціал регіонів і країн світу. Підручник уміщує нові географічні, економічні, демографічні, соціологічні терміни й поняття, інформацію про напрями розвитку географічної науки. Підручник містить фотографії, карти, схеми, таблиці та діагра- ми. Рубрики («Працюємо в команді», «Знаходимо на карті», «Де- монструємо власну ерудицію», «Використовуємо додаткові джерела знань», «Запам’ятайте, це важливо!»), узагальнення, запитання та за- вдання («Демонструємо результати навчання!») урізноманітнюють процес здобуття знань. Географічні терміни та поняття подано в під- ручнику українською та англійською мовами, що сприятиме підви- щенню мотивації вивчення іноземної мови. Значну увагу приділено формуванню в учнів ключових і пред- метних компетентностей (навичок практичного застосування гео- графічних знань і вмінь).
×