Третяк П. Р., Черневий Ю. І.

Ріст дерев карпатських лісів (у басейні ріки Дністер)

Викладено оригінальні результати досліджень ходу росту дерев старшого віку різних видів, що росли в лісах регіону. Подані аналітичні матеріали свідчать, зокрема, про невідповідність темпу росту у висоту досліджених дерев раніше усталеним тенденціям. Максимальна продуктивність дерев більшості автохтонних видів спостерігається у віці понад 80 років. У дуба звичайного, бука європейського, ялиці білої, ялини європейської, сосни кедрової найбільші показники поточного приросту об’ємів стовбурів спостерігаємо у віці 200–300 і навіть 350 років. Наведені аналітичні та теоретичні узагальнення актуалізують проблему осучаснення застарілих нормативних матеріалів щодо продуктивності лісів Карпат в Україні та їх потенційних екологічних функцій. Для фахівців-екологів, науковців, студентів біологічного, лісогосподарського та географічного напрямів. The original results of researches on the growth of older trees of different species that grew up in the forests of the region are presented. The presented analytical materials testify, in particular, about the inconsistency of the growth rate with the height of the investigated the established before tendencies. The maximum productivity of trees of most autochthonous species is observed at the age of 80 years. For the trees of Quercus robur, Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Pinus cembra and other species the largest values of the current increase of in the trunks volume observed at the age of trees 200–300 and even 350 years. The presented analytical and theoretical generalizations actualize the problem of modernization of outdated normative materials concerning the productivity of Carpathian forests in Ukraine and their potential ecological functions.
×