Вступ до математичного аналізу: основи логіки та теорії множин // Introduction to Calculus: Basics of Logic and Set Theory

  • Рік видання: 2018
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 180

Анотація

Викладено основи логiки та теорiї множин в межах типових навчальних програм. Матерiал подано з врахуванням досвiду та сучасної практики навчання дисциплiни у провiдних вiтчизняних та зарубiжних унiверситетах для студентів фiзико-технiчних, iнженерно-технiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних спецiальностей вищих навчальних закладiв.

Переклад Я. Войтовича, Х. Дрогомирецької, М. Клапчук.

The work presents the basics of logic and set theory within the framework of standard educational programs. The presented material is built on the experience and modern practice of training courses in the leading national and foreign universities for students of physical, technical, engineering, information and communication specialities of higher educational institutions.

Translated by J. Wojtowicz, Kh. Drohomyretska, M. Klapchuk.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».