Оптимальне керування соцiально-економiчними системами у середовищi MatLabr

  • Рік видання: 25.03.2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

Подано послiдовний виклад комп’ютерної системи MatLabr, основнi функцiї та процедури, графiчнi можливостi, керуючi конструкцiї мови програмування та їхнє застосування до чисельного знаходження наближеного розв’язку задач оптимального керування, що виникають у багатьох соцiально-економiчних процесах (економiцi, природознавствi, теорiї популяцiй, екологiї, природоохороннiй дiяльностi тощо). Розглянуто систематичний виклад середовища MatLabr i його застосування у задачах оптимального керування, математичнi моделi яких описуються за допомогою задач для звичайних i часткових диференцiальних рiвнянь. У посiбнику наведено багато прикладiв i задач для самостiйного опрацювання. Крiм того, подано задачi, якi потребують додаткового опрацювання i можуть слугувати основою студентських курсових робiт. Для студентiв математичних, економiчних та iнших прикладних спецiальностей. 

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.